HONEY


Orange Honey, Thyme Honey, Eucalyptus Honey, Wildflower Honey, Chestnut Honey, Linden Honey.
Each jar weight 350 grams
Orange Honey

Thyme Honey

Eucalyptus Honey

Wildflower Honey

Chestnut Honey

Linden Honey